فایل دانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱

فایل بررسی اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري

فایل پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی

فایل پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

فایل پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر

فایل ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

فایل پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز

فایل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران(OCQ)

فایل پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

فایل پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک

پرسشنامه انسجام خانوادگی السون 1999

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس1969

مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات ۱۹۹۸

پرسشنامه خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004

پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز ۱۹۹۶

مقیاس رابطه ­ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (۱۹۸۳)

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

راهنمای آزمونS.C.L-90

بررسی اداره کردن افراد

راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2)

راهنمای اجرای آزمون ریون پیشرفته

راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون سري هاي A . AB . B ( رنگي )

انجام محاسبات خاکبرداری