فایل*دانلود مقاله تجلی وحدت و كثرت در هنر اسلامی در 45 ص*

مقاله شمسه تجلی نور در هنرهای اسلامی,مقاله سیر تجلی کثرت به وحدت در نقوش اسلامیدانلود مقاله تجلی وحدت و كثرت در هنر اسلامی در 45 ص|40277470|wak|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان دانلود مقاله تجلی وحدت و كثرت در هنر اسلامی در 45 صقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

توضیحات :

فحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

تجلی وحدت و كثرت در هنر اسلامی
«هنر اسلامی نمودار همان مفهومی است كه از نامش برمی آید، بدون هیچ ابهام و تردیدی. هنر اسلامی بیرونی ترین و ملموسترین چهره اسلام است». (بروكهارت، 1365، 16)
اندیشه اسلامی بعد از گذشته دو سده، هنری با خصوصیات ویژه و منحصر به فرد به جهان عرضه كرده كه خصوصیات آن برای قرنها پایدار مانده و روز به روز شكوفاتر و درخشانتر شده است. این خصوصیات تا زمانی كه وحدت وجود داشت تداوم یافت. این هنر وحدت را در هماهنگی جستجو می كرد و هماهنگی چیزی جز كثرت در وحدت نبود. وحدت زیربنای همه چیز بود و وحدت و هماهنگی به كمك هندسه، وزن و نور جلوه گر می شد. در روند چنین اندیشه ای بود كه هنر اسلامی از سده های 13-12 ق در تمامی سرزمینهای اسلامی، از نظر ساختار و تزیین، از الگوی واحدی پیروی كرد و آن را تداوم بخشید. ویلسون، 1377، ص 4
نكته اساسی در هنر اسلامی كه باید بدان توجه كرد عبارت است از توحید. هنرمند مسلمان از كثرات می گذرد تا به وحدت نایل آید. انتخاب نقوش هندسی و اسلیمی و خیالی و كمترین استفاده از نقوش انسانی و وحدت این نقوش در یك نقطه، تاكیدی بر این اساس است:
ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بهانه
(مددپور، 1377، 196)
جهان در تفكر اسلامی جلوه و مشكات انوار الهی است و حاصل فیض مقدس نقاش ازلی، و هر ذره ای و هر موجودی از موجودات جهان و هر نقش و نگاری مظهر اسمی از اسماء الهیه است و در میان موجودات، انسان مظهر جمیع اسماء و صفات و گزیده عالم است. (همو، 1374، 133)
به هر تقدیر جلوه گاه حقیقت در هنر، همچون تفكر اسلامی، عالم غیب و حق است، به عبارت دیگر، حقیقت از عالن غیب برای هنرمند متجلی است، و همین جهت، هنر اسلامی را عاری از خاصیت مادی طبیعت می كند. او در نقش قالی – كاشی و تذهیب و حتی نقاشی كه به نحوی مانع حضور و قرب به جهت جاذبه خاص است، نمایش عالم ملكوت و مثال را كه عاری از خصوصیات زمان و مكان و فضای طبیعی است می بیند. در این نمایش كوششی برای تجسم بعد سوم و پرسپكتیو دید انسانی نیست. تكرار مضامین و صورتها همان رفتن به اصل است. هنرمند در این مضامین از الگوی ازلی نه از صور محسوس بهره می جوید، به نحوی كه گویا صور خیالی او به صور مثالی عالم ملكوت می پیوندد. (همو، 1377، 196)
از دیدگاه یك هنرمند مسلمان یا هنرمندی در جهان اسلام، و یا پیشه وری كه بر آن بود تا سطحی را تزیین كند، پیچاپیچی هندسی بی گمان عقلانی ترین راه شمرده می شد. زیرا كه این نقش اشاره بسیار آشكاری است بر اندیشة) اینكه یگانگی الاهی یا وحدت الوهیت زمینه و پایة گوناگونیهای بی كران جهان است. در واقع وحدت الوهیت در ورای همة مظاهر است، زیرا كه سرشت آن مجموع و كل است چیزی را در بیرون وجود خویش نمی گذارد و همه را فرا می گیرد و «وجود دومی» بر جای نمی گذارد. با این همه، از طریق هماهنگی تابیده بر جهان است كه وحدت الوهیت در جهان نمودار می شود و هماهنگی هم چیزی نیست جز «وحدت در كثرت» (الوحده فی الكثره) به همان گونه كه «كثرت در وحدت» (الكثره فی الوهده) است. در هم گره خوردگی بیانگر یك جنبه و جنبه های دیگر است. ولی باز هم این مطلب به یاد می رسد كه وحدت زیربنای همه چیز است، یعنی آنكه جهان از عامل واحدی پی ریزی شده است مانند یك طناب یا یك خط كه در سیری بی كران پیوسته به خویشتن بازمی گردد و دور می شود. (بوركهات، 1365، 75)
خطوط یك سلسله معانی در ذهن ایجاد می كنند، یك خط عمودی در حقیقت سمبلی است از متعالی شدن و بالا رفتن، یك خط افقی سمبلی است از سكون و به اصطلاح بی حركت بودن. مقدار این خطوط به اضافه خطوط مایل كه عبارت از حركاتی است كه به حقیقت به یكی از این سوها باید برود، با هم در هنر اسلامی تبادل دارند.
اگر یك خطی از چهل و پنج درجه، رو با پائین بیاید حركت افولی است، و اگر از چهل و پنچ درجه بیشتر باشد و رو با بالا برود، حركتی است كه می خواهد به جهت صعود برگردد.مجموعة این‌ها دریك هنراسلامی به‌اضافةخطوط مدور و متحركت، به صورت بسیار متعالی تركیب شده است. روزنه ای به باغ بهشت ص
هنرمندان یا پیشه وران اسلامی كه به كار تزیینات هندسی می پرداختند – مثلاً شبكه ای از درهم رفتگی غنچه ها در پوشاندن سطحهای مختلف می ساختند – دایره ای را كه اساس كار خویش قرار می دادند و بر آن مبنا تزیینات خود را می‌نگاشتند محو می كردند و این دایرة مجازی انگاشته شده و نهانی باعث می‌شد خطوط راست چون اشعة دوایری نامرئی جلوه كنند و از این جهان بلورها و تكه های برف و جهان پر لذت دوردست پر ستاره نمایان گردد.
بوركهایرت، 1365 ص 75
تعالیم و عقاید اسلامی بر كل شئون و صور هنری رایج در تمدن اسلامی تأثیر گذاشته است و صورتی وحدانی به این هنر داده است. مثلاً گرچه مساجد به جهاتی شكل و صورت معماری خاصی پیدا كرده اند ولی بسیاری از اصول معماری و تزئینات آنها درست مطابق قواعد و اصولی بوده كه در مورد ابنیه غیردینی هم رعایت شده است. از این رو روحانیت هنر اسلامی نه در تزئین قرآن یا معماری مساجد بلكه در تمام شئون حیات هنری مسلمین تسری پیدا كرده و هر یك بنا بر قرب و بعد به حق صورت روحانی تر یا مادی تری یافته اند. از ممیزات هنر اسلامی كاهش تعینات است. ارنست كونل هنرشناس غربی در بارة این ممیزه چنین می گوید:
«تقوایی هراس آلود» مانع گردید كه علاقه به واقعیات و گرایش به سوی كثرات بتواند موانع را از پیش پا بردارد و این موضوع باعث به كار بردن طرحهایی تزئینی گردید كه خود ملهم از واقعیت بود. مخالفت با گروندگان به سوی طبیعت آن چنان در طبع فردفرد مسلمانان رسوخ كرده بود كه حتی بدون تذكرات مؤكد پیامبر (ص) هم می توانست پابرجا بماند. به این علت فعالیت استادان هنر اسلامی فقط محدود به كارهای معماری و صنایع مستطرفه می شود.»
به هر تقدیر دوری از طبیعت محسوس و رفتن به جهانی ورای آن با صور تمثیلی از اشكالی نباتی و اسلیمی و خطایی و گره ها به وضوح بچشم می آید. وجود مرغان و حیوانات اساطیری بر این حالت ماوراء طبیعی در نقوش افزوده است. وجود چنین تزئیناتی با دیگر عناصر از نور و حجم و صورت فضایی روحانی به هنر اسلامی می بخشد. روح هنر اسلامی سیر از ظاهر به باطن اشیاء و امور است.
هنرمندان اسلامی در نقش و نگاری كه در صورتهای خیالی خویش از عالم كثرت می بینند، هركدام جلوة حسن و جمال و جلال الهی را می نمایند. بدین معنی هنرمند همة موجودات را چون مظهری از اسماءا…… می بیند و بر این اساس اثر هنری او به مثابه محاكات و ابداع اسماءالله است. جهان در تفكر اسلامی جلوه و مشكات انوار الهی است.

زبان و بیان در هنر معماری اسلامی (هنر مجرد)
هنر اسلامی «هنر آبستره» است. یعنی آن هنر اسلامی كه در حقیقت در همه جای دنیا یك رنگ دارد و یك نقش دارد و گفتیم قابل شناخت هست، «هنر مجرد» است، «هنر انتزاعی» است كه طبیعت در آنجا به صورت مدل قطعی مورد توجه نبوده، بلكه طبیعت نشانه است و نقاش هم نشانه را به كار برده است.


مطالب دیگر:
تحقیق پيامبر اسلام (ص) و شيوه گذر از جامعه جاهلى به جامعه اسلامى (به سوى يك نظريه توسعه)تحقیق جلوه هايي از حقيقت وجودي نبي اکرم (ص) در قرآن کريمنمونه سوالات درس وصایای امام (ره)تحقیق خاتميت پيامبر اعظم (ص) در قرآنتحقیق سيماي پيامبر در نهج البلاغهتحقیق پيامبر (ص) در قرآنتحقیق پيامبر اعظم (ص) از نگاه قرآن و اهل بيتپاورپوینت آزمايشات کنترل کيفي تجهيزات پرتوپزشکي (تجهيزات راديوگرافي ثابت)پاورپوینت ضوابط کنترل كيفي دستگاه های پرتوتشخيصيپاورپوینت کنترل کیفی تاریک خانهپاورپوینت عوامل موثر در كيفيت تصوير و پرتوگيري بيمارپاورپوینت آزمايشات پذیرش تجهیزات پرتوتشخیصی(دستگاههای سی تی اسکن)پاورپوینت آزمايشات پذیرش تجهیزات پرتوتشخیصی (دستگاه های مموگرافی)پاورپوینت ‌رده هاي R و NLMپاورپوینت رصد و طرح ریزی سایبریتحقیق پل گلدن گيت دروازه طلايي سانفرانسيسكوتحقیق متره و برآوردتحقیق تجزیه و تحلیل های استحکامی برروی سد خاکی براساس تحلیل های ناپایداری روزنه ها و رسوخ هاتحقیق تجزیه ایران در رویارویی با بافت های باارزش تاریخی (اما فرسوده)تحقیق شیوه های معماری ایرانتحقیق تاریخچه آجرتحقیق تاریخچه آب انبارتحقیق تاریخ شهرنشینی ایرانتحقیق تاثیر مسکن بر شکل محلهتحقیق آزمایشات مربوط به پروفیل تولیدی